ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:58 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΔΥΝΑΜΗ LORENTZ

|
ΔΥΝΑΜΗ LORENTZ
ΔΥΝΑΜΗ LORENTZ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Θεωρούμε ένα ακίνητο φορτισμένο σωματίδιο μέσα σ' ένα στατικό μαγνητικό πεδίο.Παρατηρούμε ότι το φορτίο μένει ακίνητο,δηλαδή δεν αντιδρά μέσα στο στατικό μαγνητικό πεδίο.
Η δέσµη ηλεκτρονίων που παράγεται στο σωλήνα καµπυλώνεται όταν πλησιάζουµε ένα µαγνήτη
 Τώρα θεωρούμε ένα φορτισμένο σωματίδιο που κινείται μέσα σ' ένα στατικό μαγνητικό πεδίο.Παρατηρούμε ότι το φορτίο εκτρέπεται από την πορεία του.Η εκτροπή αυτή μας δείχνει ότι το σωματίδιο δέχεται δύναμη από το μαγνητικό πεδίο.Το παραπάνω σχήμα μας δείχνει πως μπορούμε να διαπιστώσουμε την εκτροπή που υφίσταται μια δέσμη ηλεκτρονίων από το μαγνητικό πεδίο.
α) Όταν η δέσμη των ηλεκτρονίων στον καθοδικό σωλήνα είναι παράλληλη με το διάνυσμα Β δεν υφίσταται εκτροπή.β) Όταν η δέσμη κινείται σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση εκτρέπεται.Η μέγιστη εκτροπή παρατηρείται όταν η δέσμη είναι κάθετη στο Β
 Πρέπει να μελετήσουμε τη συμπεριφορά των μέσα στο μαγνητικό πεδίο.Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε τη συμπεριφορά των κινούμενων σωματιδίων μέσα στο μαγνητικό πεδίο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ

 Από την εκτροπή που υφίσταται ένα φορτισμένο σωματίδιο μπορούνε να προκύψουν πολλά συμπεράσματα.Το πιο σημαντικό είναι ότι η δύναμη που δέχεται από το μαγνητικό πεδίο είναι ανάλογη του μαγνητικού πεδίου,του φορτίου,της ταχύτητας του σωματίου και εξαρτάται και από την κατεύθυνση της κίνησης.
Η δύναμη γίνεται μέγιστη όταν το φορτισμένο σωματίδιο κινείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές.Επίσης η δύναμη,είναι κάθετη στη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου και στην ταχύτητα
 Η δύναμη γίνεται μέγιστη όταν το φορτισμένο σωματίδιο κινείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές.Σε άλλες κατευθύνσεις ελαττώνεται και μηδενίζεται όταν κινείται παράλληλα στις δυναμικές γραμμές.Σε κάθε περίπτωση η δύναμη αυτή,όταν ασκείται,είναι κάθετη στη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου και στην ταχύτητα.
Η δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο στα κινούμενα φορτία δεν έχει την ίδια διεύθυνση με την ένταση του πεδίου
 Γνωρίζουμε ότι στο ηλεκτρικό και στο βαρυτικό πεδίο η δύναμη έχει την ίδια διεύθυνση με την ένταση του πεδίου.Αντίθετα η δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο στα κινούμενα φορτία δεν έχει την ίδια διεύθυνση με την ένταση του πεδίου.
Η φορά της δύναμης εξαρτάται από το πρόσημο του φορτίου. Φορτία με αντίθετο πρόσημο δέχονται δυνάμεις αντίθετης κατεύθυνσης
 Τέλος προκύπτει ότι η φορά της δύναμης εξαρτάται από το πρόσημο του φορτίου.Φορτία με αντίθετο πρόσημο δέχονται δυνάμεις αντίθετης κατεύθυνσης.

Η ΔΥΝΑΜΗ LORENTZ

 Θεωρούμε ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας και φορτίου q που κινείται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής μέτρου Β με ταχύτητα μέτρου υ,που σχηματίζει γωνία φ με τις δυναμικές γραμμές.
Η δύναμη που ασκείται από το μαγνητικό πεδίο σε ένα θετικό και ένα αρνητικό, σωματίδιο που κινείται με ταχύτητα υ
 Από πειράματα ακριβείας βρίσκουμε ότι το φορτισμένο σωματίδιο δέχεται από το πεδίο μια δύναμη η οποία ονομάζεται δύναμη Lorentz που έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Σημείο εφαρμογής: το σωματίδιο.
Η δύναμη Lorentz έχει διεύθυνση τη της ευθείας που είναι συνεχώς κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τα διανύσματα υ και Β
β) Διεύθυνση: τη διεύθυνση της ευθείας που είναι συνεχώς κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τα διανύσματα υ και B.
Η φορά και η διεύθυνση της δύναμης που ασκείται από το μαγνητικό πεδίο σε ένα θετικό σωματίδιο που κινείται με ταχύτητα υ
γ) Φορά: τη φορά που καθορίζεται από τον κανόνα των τριών δακτύλων του δεξιού χεριού.
Η δύναμη Lorentz έχει φορά που καθορίζεται από τον κανόνα των τριών δακτύλων του δεξιού χεριού
δ) Μέτρο:  

                                                          FL=B·|q|·υ·ημφ

όπου: 
FL η δύναμη Lorentz που δέχεται το φορτισμένο σωματίδιο από το μαγνητικό πεδίο.
Β η μαγνητική επαγωγή του ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
q το φορτίο του φορτισμένου σωματιδίου.
υ η ταχύτητα του φορτισμένου σωματιδίου.
φ η γωνία που σχηματίζει η ταχύτητα του σωματιδίου με την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου.
Tο μέτρο της δύναμης Lorentz FL γίνεται μέγιστο όταν ημφ=1 ή φ=90°,δηλαδή όταν το σωματίδιο κινείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές
 Από τον παραπάνω τύπο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μέτρο της δύναμης Lorentz FL γίνεται μέγιστο όταν ημφ=1 ή φ=9,δηλαδή όταν το σωματίδιο κινείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές.
Tο μέτρο της δύναμης Lorentz Fγίνεται μηδέν όταν το σωματίδιο κινείται παράλληλα στις δυναμικές γραμμές
  Η μέγιστη τιμή του μέτρου της FL είναι:

                                                           FL,max=B·|q|·υ

 Κατά τη μελέτη της κίνησης ενός φορτισμένου σωματιδίου μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο,θα δεχόμαστε ότι:
α) Στο φορτισμένο σωματίδιο ασκείται μόνο η δύναμη Lorentz,ενώ άλλες δυνάμεις (π.χ. το βάρος) θεωρούνται αμελητέες.
β) Η κίνηση γίνεται στο κενό.

ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ

  Ο κανόνας των τριών δακτύλων του δεξιού χεριού εφαρμόζεται ως εξής:
  Ο αντίχειρας,ο δείκτης και ο μέσος σχηματίζουν τρισορθογώνιο σύστημα.
Ο κανόνας των τριών δακτύλων του δεξιού χεριού
 Ο αντίχειρας δείχνει την κατεύθυνση της κίνησης του θετικού φορτίου και την αντίθετη αν πρόκειται για αρνητικό.Ο δείκτης δείχνει την κατεύθυνση της μαγνητικής επαγωγής B του μαγνητικού πεδίου.Ο μέσος δείχνει τότε την κατεύθυνση της δύναμης Lorentz.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ

 Η δύναμη είναι πάντα κάθετη στην ταχύτητα του φορτίου.Άρα είναι κάθετη και σε κάθε στοιχειώδη μετατόπισή του.Συνεπώς το έργο της σε κάθε τέτοια στοιχειώδη μετατόπιση είναι μηδέν. 
Όταν ένα φορτισμένο σωματίδιο κινείται με ταχύτητα υ,μέσα σε μαγνητικό πεδίο,η δύναμη που του ασκεί το πεδίο μπορεί να μεταβάλει την κατεύθυνση αλλά όχι και το μέτρο της ταχύτητάς του
 Συνδυάζοντας το συμπέρασμα αυτό με το θεώρημα έργου - ενέργειας συμπεραίνουμε ότι η δύναμη αυτή δε μπορεί να μεταβάλει την κινητική ενέργεια του φορτισμένου σωματιδίου.
  Άρα: 
 Όταν ένα φορτισμένο σωματίδιο κινείται με ταχύτητα υ,μέσα σε μαγνητικό πεδίο,η δύναμη που του ασκεί το πεδίο μπορεί να μεταβάλει την κατεύθυνση αλλά όχι και το μέτρο της ταχύτητάς του.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:08 μ.μ. | | | | | | Best Blogger Tips

ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ

|
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Όλοι έχουμε αυξομειώσει την ένταση του ήχου ενός ραδιοφώνου χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί.Το κουμπί αυτό ρυθμίζει τη λειτουργία μιας ρυθμιστικής αντίστασης.
Η ρυθμιστική αντίσταση είναι ένας τύπος ωμικής αντίστασης,που μπορεί να μεταβάλλεται μέσα σ' ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών
 Η ρυθμιστική αντίσταση είναι ένας τύπος ωμικής αντίστασης,που μπορεί να μεταβάλλεται μέσα σ' ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών.
Ροοστάτης
 Η ρυθμιστική αντίσταση,που συνήθως χρησιμοποιούν στο σχολικό εργαστήριο,κατασκευάζεται από ισοπαχές ομογενές σύρμα τυλιγμένο ομοιόμορφα πάνω σε κύλινδρο από μονωτικό υλικό.Επειδή η αντίσταση αυτού του σύρματος είναι ανάλογη του μήκους του,η αντίσταση που παρεμβάλλεται μεταξύ του δρομέα Δ και του ενός άκρου Α της συσκευής είναι ανάλογη με την απόσταση του δρομέα από το άκρο αυτό.
Ρυθμιστική (μεταβλητή) αντίσταση
 Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα η θέση του δρομέα μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε οποιαδήποτε τιμή αντίστασης μεταξύ 0 και 200 Ω.
Η θέση του δρομέα μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε οποιαδήποτε τιμή αντίστασης μεταξύ 0 και 200 Ω
 Ανάλογα με τον τρόπο που παρεμβάλλεται στο κύκλωμα η ρυθμιστική αντίσταση,λειτουργεί είτε ως ρυθμιστής της τάσης και λέγεται ποτενσιόμετρο,είτε ως ρυθμιστής της έντασης του ρεύματος και λέγεται ροοστάτης.

ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ

 Ο τρόπος σύνδεσης της ρυθμιστικής αντίστασης RAB ως ροοστάτη φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.Η κινητή επαφή Δ,που λέγεται δρομέας μπορεί να μετακινείται από το Α μέχρι το Β.
Ο τρόπος σύνδεσης της ρυθμιστικής αντίστασης RAB ως ροοστάτη
 Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι:

                                                                                 I=V/RΑΔ+RΛ

 Μετακινώντας το δρομέα Δ από το A μέχρι το B,μεταβάλλουμε την αντίσταση RAΔ που παρεμβάλλεται στο κύκλωμα,άρα και την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:01 μ.μ. | | | | | | Best Blogger Tips

ΠΟΤΕΝΣΤΙΜΕΤΡΟ

|
ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ
ΠΟΤΕΝΣΤΙΜΕΤΡΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Όλοι έχουμε αυξομειώσει την ένταση του ήχου ενός ραδιοφώνου χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί.Το κουμπί αυτό ρυθμίζει τη λειτουργία μιας ρυθμιστικής αντίστασης.
Η ρυθμιστική αντίσταση είναι ένας τύπος ωμικής αντίστασης,που μπορεί να μεταβάλλεται μέσα σ' ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών
 Η ρυθμιστική αντίσταση είναι ένας τύπος ωμικής αντίστασης,που μπορεί να μεταβάλλεται μέσα σ' ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών.
Ροοστάτης
 Η ρυθμιστική αντίσταση,που συνήθως χρησιμοποιούν στο σχολικό εργαστήριο,κατασκευάζεται από ισοπαχές ομογενές σύρμα τυλιγμένο ομοιόμορφα πάνω σε κύλινδρο από μονωτικό υλικό.Επειδή η αντίσταση αυτού του σύρματος είναι ανάλογη του μήκους του,η αντίσταση που παρεμβάλλεται μεταξύ του δρομέα Δ και του ενός άκρου Α της συσκευής είναι ανάλογη με την απόσταση του δρομέα από το άκρο αυτό.
Ρυθμιστική (μεταβλητή) αντίσταση
 Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα η θέση του δρομέα μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε οποιαδήποτε τιμή αντίστασης μεταξύ 0 και 200 Ω.
Η θέση του δρομέα μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε οποιαδήποτε τιμή αντίστασης μεταξύ 0 και 200 Ω
 Ανάλογα με τον τρόπο που παρεμβάλλεται στο κύκλωμα η ρυθμιστική αντίσταση,λειτουργεί είτε ως ρυθμιστής της τάσης και λέγεται ποτενσιόμετρο,είτε ως ρυθμιστής της έντασης του ρεύματος και λέγεται ροοστάτης.

ΠΟΤΕΝΣΤΙΜΕΤΡΟ

 Ο τρόπος σύνδεσης της ρυθμιστικής αντίστασης RAB ως ποτενσιόμετρο φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.Η κινητή επαφή Δ,που λέγεται δρομέας,μπορεί να μετακινείται από το Α μέχρι το Β.
Ο τρόπος σύνδεσης της ρυθμιστικής αντίστασης RAB ως ποτενσιόμετρο
 Αν το κύκλωμα ΑΑ′Δ′Δ είναι ανοικτό,δηλαδή το ρεύμα I δε διακλαδίζεται,τότε ισχύουν:

VΑΔ = I·RΑΔ
και
VΑΒ = I·RΑΒ
Άρα:

VΑΔVΑΒ = RΑΔRΑΒ
και επειδή:

RΑΔRΑΒ = ρ ΑΔ/sρ ΑΒ/s = ΑΔΑΒ
έχουμε:

VΑΔVΑΒ = ΑΔΑΒ ⇒ 

VΑΔ = VΑΒΑΔΑΒ

 Δηλαδή,μετακινώντας το δρομέα Δ από το A μέχρι το B μπορούμε να πάρουμε τιμές τάσης από 0 έως VAB.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:25 μ.μ. | | | | | | Best Blogger Tips

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

|
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός του αυτοκινήτου περιλαμβάνει:
α) Πηγές ηλεκτρικής ενέργειας: η μπαταρία και το δυναμό,
β) Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας: η μίζα,τα φώτα,οι καθαριστήρες,τα ηλεκτρικά παράθυρα,το ραδιοκασετόφωνο,τα μπουζί,ο ανεμιστήρας,ο κλιματισμός και άλλα.

ΟΙ ΠΗΓΕΣ

 Η μπαταρία είναι συνήθως μολύβδου,έχει ΗΕΔ 12 V και μπορεί να παρέχει μέγιστο ρεύμα από 150 Α έως 250 Α.
 Το δυναμό είναι μια ηλεκτρογεννήτρια που εκμεταλλεύεται την κίνηση του κινητήρα του αυτοκινήτου για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια.
 Η μπαταρία φορτίζεται από το δυναμό όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
 Το δυναμό συνοδεύεται από ένα ρυθμιστή (αυτόματος) που κάνει δυο δουλειές.
α) Διακόπτει τη φόρτιση της μπαταρίας όταν αυτή έχει φορτιστεί πλήρως.
β) Υποχρεώνει το δυναμό να παρέχει ακριβώς το απαραίτητο ρεύμα για τη λειτουργία των καταναλωτών.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΠΟΥΖΙ

 Για να παραχθεί σπινθήρας ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ενός μπουζί,που απέχουν μεταξύ τους από 0,5 mm έως 0,7 mm, μέσα σ’ ένα συμπιεσμένο μίγμα αέρος–βενζίνης,πρέπει να εφαρμόσουμε μια τάση γύρω στα 10.000 V.
Για να παραχθεί σπινθήρας ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ενός μπουζί,που απέχουν μεταξύ τους από 0,5 mm έως 0,7 mm,μέσα σ’ ένα συμπιεσμένο μίγμα αέρος–βενζίνης,πρέπει να εφαρμόσουμε μια τάση γύρω στα 10.000 V
 Την τάση αυτή την πετυχαίνουμε με τη βοήθεια δύο σωληνοειδών τυλιγμένων γύρω από ένα πυρήνα μαλακού χάλυβα.Το ένα σωληνοειδές (πρωτεύον) έχει λίγες σπείρες και τροφοδοτείται με χαμηλή τάση.Το δεύτερο σωληνοειδές (δευτερεύον) έχει περίπου 20.000 σπείρες.
 Για να παραχθεί σπινθήρας ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ενός μπουζί,που απέχουν μεταξύ τους από 0,5 mm έως 0,7 mm,μέσα σ’ ένα συμπιεσμένο μίγμα αέρος–βενζίνης,πρέπει να εφαρμόσουμε μια τάση γύρω στα 10.000 V
 Ένα είδος διακόπτη (οι πλατίνες) μεταβάλλει το ρεύμα στο πρωτεύον διακόπτοντας το και αποκαθιστώντας το διαδοχικά.
Χάρη στο φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής στα άκρα του δευτερεύοντος αναπτύσσονται τάσεις από 10.000 V έως 30.000 V
 Χάρη στο φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής στα άκρα του δευτερεύοντος αναπτύσσονται τάσεις από 10.000 V έως 30.000 V.Αυτή η υψηλή τάση κατανέμεται στα μπουζί με τη σειρά με την οποία πρέπει να λειτουργήσουν.

MIZΑ

 Η μίζα είναι ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας που καταναλώνει μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας.Γι’ αυτό συνδέεται απ’ ευθείας με τη μπαταρία με δυο καλώδια μεγάλης διατομής.Η μίζα έχει ανάγκη από ρεύμα 100 Α–300 Α για να λειτουργήσει.Πρόκειται για ρεύμα 20 φορές μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζονται τα φώτα του αυτοκινήτου.
Η μίζα είναι ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας που καταναλώνει μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας
 Εάν μετά από έξι ως επτά δευτερόλεπτα συνεχούς χρήσης της μίζας το αυτοκίνητο δεν πάρει μπροστά πρέπει να περιμένουμε ένα χρονικό διάστημα πριν ξαναδοκιμάσουμε.Η παραγωγή του ρεύματος αντιστοιχεί σε μια χημική αντίδραση στη μπαταρία που είναι προτιμότερο να συμβαίνει όσο πιο αργά γίνεται.Περιορίζοντας το χρόνο λειτουργίας της μίζας φθείρουμε λιγότερο τη μπαταρία.

ΑΛΛΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

 Αν και οι υπόλοιποι καταναλωτές δεν καταναλώνουν τα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η μίζα,καλό είναι να μην λειτουργούν όταν ο κινητήρας δε λειτουργεί γιατί εξαντλούν τη μπαταρία.
 Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται κάποιες τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος:

Μίζα βενζινοκινητήρα1-2 kW
Μίζα κινητήρα Diesel2-3 kW
Θερμαντική αντίσταση τζαμιού250 W
Ηλεκτρικό παράθυρο100 W
Καθαριστήρες80 W
Ραδιοκασετόφωνο20-40 W
Φώτα πορείας2Χ60 W
Φώτα φρένων2Χ21 W
Πίσω φώτα15-20 W
Φωτισμός καμπίνας3 W

Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:13 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

MIZΑ

|
MIZΑ

   Η μίζα είναι ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας που καταναλώνει μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας.Γι’ αυτό συνδέεται απ’ ευθείας με τη μπαταρία με δυο καλώδια μεγάλης διατομής.Η μίζα έχει ανάγκη από ρεύμα 100 Α – 300 Α για να λειτουργήσει.Πρόκειται για ρεύμα 20 φορές μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζονται τα φώτα του αυτοκινήτου.
Η μίζα είναι ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας που καταναλώνει μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας
 Εάν μετά από έξι ως επτά δευτερόλεπτα συνεχούς χρήσης της μίζας το αυτοκίνητο δεν πάρει μπροστά πρέπει να περιμένουμε ένα χρονικό διάστημα πριν ξαναδοκιμάσουμε.Η παραγωγή του ρεύματος αντιστοιχεί σε μια χημική αντίδραση στη μπαταρία που είναι προτιμότερο να συμβαίνει όσο πιο αργά γίνεται.Περιορίζοντας το χρόνο λειτουργίας της μίζας φθείρουμε λιγότερο τη μπαταρία.

ΑΛΛΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

  Αν και οι υπόλοιποι καταναλωτές δεν καταναλώνουν τα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η μίζα,καλό είναι να μην λειτουργούν όταν ο κινητήρας δε λειτουργεί γιατί εξαντλούν τη μπαταρία.
  Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται κάποιες τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος:Μίζα βενζινοκινητήρα
1-2 kW
Μίζα κινητήρα Diesel
2-3 kW
Θερμαντική αντίσταση τζαμιού
250 W
Ηλεκτρικό παράθυρο
100 W
Καθαριστήρες
80 W
Ραδιοκασετόφωνο
20-40 W
Φώτα πορείας
2Χ60 W
Φώτα φρένων
2Χ21 W
Πίσω φώτα
15-20 W
Φωτισμός καμπίνας
3 W
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:11 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΜΠΟΥΖΙ

|
ΜΠΟΥΖΙ
ΜΠΟΥΖΙ
   Για να παραχθεί σπινθήρας ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ενός μπουζί, που απέχουν μεταξύ τους από 0,5 mm έως 0,7 mm, μέσα σ’ ένα συμπιεσμένο μίγμα αέρος – βενζίνης,πρέπει να εφαρμόσουμε μια τάση γύρω στα 10.000 V.
Για να παραχθεί σπινθήρας ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ενός μπουζί, που απέχουν μεταξύ τους από 0,5 mm έως 0,7 mm, μέσα σ’ ένα συμπιεσμένο μίγμα αέρος – βενζίνης,πρέπει να εφαρμόσουμε μια τάση γύρω στα 10.000 V
   Την τάση αυτή την πετυχαίνουμε με τη βοήθεια δύο σωληνοειδών τυλιγμένων γύρω από ένα πυρήνα μαλακού χάλυβα.Το ένα σωληνοειδές (πρωτεύον) έχει λίγες σπείρες και τροφοδοτείται με χαμηλή τάση.Το δεύτερο σωληνοειδές (δευτερεύον) έχει περίπου 20.000 σπείρες.
 Για να παραχθεί σπινθήρας ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ενός μπουζί, που απέχουν μεταξύ τους από 0,5 mm έως 0,7 mm, μέσα σ’ ένα συμπιεσμένο μίγμα αέρος – βενζίνης,πρέπει να εφαρμόσουμε μια τάση γύρω στα 10.000 V
  Ένα είδος διακόπτη (οι πλατίνες) μεταβάλλει το ρεύμα στο πρωτεύον διακόπτοντας το και αποκαθιστώντας το διαδοχικά.
Χάρη στο φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής στα άκρα του δευτερεύοντος αναπτύσσονται τάσεις από 10.000 V έως 30.000 V
  Χάρη στο φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής στα άκρα του δευτερεύοντος αναπτύσσονται τάσεις από 10.000 V έως 30.000 V.Αυτή η υψηλή τάση κατανέμεται στα μπουζί με τη σειρά με την οποία πρέπει να λειτουργήσουν.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:08 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

|
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΠΟΥΖΙ

   Για να παραχθεί σπινθήρας ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ενός μπουζί, που απέχουν μεταξύ τους από 0,5 mm έως 0,7 mm, μέσα σ’ ένα συμπιεσμένο μίγμα αέρος – βενζίνης,πρέπει να εφαρμόσουμε μια τάση γύρω στα 10.000 V.
Για να παραχθεί σπινθήρας ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ενός μπουζί, που απέχουν μεταξύ τους από 0,5 mm έως 0,7 mm, μέσα σ’ ένα συμπιεσμένο μίγμα αέρος – βενζίνης,πρέπει να εφαρμόσουμε μια τάση γύρω στα 10.000 V
   Την τάση αυτή την πετυχαίνουμε με τη βοήθεια δύο σωληνοειδών τυλιγμένων γύρω από ένα πυρήνα μαλακού χάλυβα.Το ένα σωληνοειδές (πρωτεύον) έχει λίγες σπείρες και τροφοδοτείται με χαμηλή τάση.Το δεύτερο σωληνοειδές (δευτερεύον) έχει περίπου 20.000 σπείρες.
 Για να παραχθεί σπινθήρας ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ενός μπουζί, που απέχουν μεταξύ τους από 0,5 mm έως 0,7 mm, μέσα σ’ ένα συμπιεσμένο μίγμα αέρος – βενζίνης,πρέπει να εφαρμόσουμε μια τάση γύρω στα 10.000 V
  Ένα είδος διακόπτη (οι πλατίνες) μεταβάλλει το ρεύμα στο πρωτεύον διακόπτοντας το και αποκαθιστώντας το διαδοχικά.
Χάρη στο φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής στα άκρα του δευτερεύοντος αναπτύσσονται τάσεις από 10.000 V έως 30.000 V
  Χάρη στο φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής στα άκρα του δευτερεύοντος αναπτύσσονται τάσεις από 10.000 V έως 30.000 V.Αυτή η υψηλή τάση κατανέμεται στα μπουζί με τη σειρά με την οποία πρέπει να λειτουργήσουν.

MIZΑ

   Η μίζα είναι ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας που καταναλώνει μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας.Γι’ αυτό συνδέεται απ’ ευθείας με τη μπαταρία με δυο καλώδια μεγάλης διατομής.Η μίζα έχει ανάγκη από ρεύμα 100 Α – 300 Α για να λειτουργήσει.Πρόκειται για ρεύμα 20 φορές μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζονται τα φώτα του αυτοκινήτου.
Η μίζα είναι ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας που καταναλώνει μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας
 Εάν μετά από έξι ως επτά δευτερόλεπτα συνεχούς χρήσης της μίζας το αυτοκίνητο δεν πάρει μπροστά πρέπει να περιμένουμε ένα χρονικό διάστημα πριν ξαναδοκιμάσουμε.Η παραγωγή του ρεύματος αντιστοιχεί σε μια χημική αντίδραση στη μπαταρία που είναι προτιμότερο να συμβαίνει όσο πιο αργά γίνεται.Περιορίζοντας το χρόνο λειτουργίας της μίζας φθείρουμε λιγότερο τη μπαταρία.

ΑΛΛΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

  Αν και οι υπόλοιποι καταναλωτές δεν καταναλώνουν τα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η μίζα,καλό είναι να μην λειτουργούν όταν ο κινητήρας δε λειτουργεί γιατί εξαντλούν τη μπαταρία.
  Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται κάποιες τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος:

Μίζα βενζινοκινητήρα1-2 kW
Μίζα κινητήρα Diesel2-3 kW
Θερμαντική αντίσταση τζαμιού250 W
Ηλεκτρικό παράθυρο100 W
Καθαριστήρες80 W
Ραδιοκασετόφωνο20-40 W
Φώτα πορείας2Χ60 W
Φώτα φρένων2Χ21 W
Πίσω φώτα15-20 W
Φωτισμός καμπίνας3 W

Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81